Wood pasture Romania 

Säkerställande av en framtid för skyddsvärda träd i Europa

 

Internationellt seminarium organiserat av VETree-projektet

15 oktober 2014

Trollhättan, Västra Götaland, Sverige

 

Skyddsvärda träd är en del av vårt kulturarv och tillhandahåller livsutrymme för en lång rad ovanliga eller hotade arter. Skyddsvärda träd har hyllats och värderats högt genom historien och är idag en mycket viktig komponent i många av Europas kulturlandskap. Dessa träd är dock hotade över hela Europa. Trots att de skyddsvärda träden representerar ett mycket högt värde för den biologiska mångfalden och dessutom utgör en nödvändig grundförutsättning för många av de arter som uppmärksammats av EU, är det endast i ett litet antal habitat i bilaga 1, habitatdirektivet, för vilka skyddsvärda träd anges som ett element av avgörande betydelse. Detta orsakar svårigheter när det gäller att säkerställa medel för skötselinsatser. Vi har ett gemensamt ansvar för att öka medvetenheten om dessa träds värden och för att säkerställa relevanta skydd- och skötselåtgärder i framtiden.

 

Seminariet kommer att sammanföra en lång rad intressenter, från politiker och beslutsfattare till områdesförvaltare, arborister, kulturhistoriker och ekologer. Det kommer att utgöra en möjlighet att dela erfarenheter och hitta möjliga vägar för att säkerställa en framtid för skyddsvärda träd såväl på det lokala planet som på europeisk nivå.

 

VETree-projektet har tagit fram ett omfattande och fritt tillgängligt kursmaterial översatt till sex olika språk, som ett bidrag till att förbättra skötseln av våra skyddsvärda träd och att öka medvetenheten deras värden.

 

Booking is now closed

Seminar Programme (pdf, 433.26K)

Download the seminar presentations here

 

 

Seminariet är kostnadsfritt och gratis transport till och från Göteborg kommer också att tillhandahållas.

 

Middag, inklusive inbjuden talare, kommer att organiseras för den som så vill (en viss avgift kommer då att tas ut) på kvällen den 15 oktober.

Med stöd av LONA-projektet Värna Skyddsvärda Träd            Logo LONA