VETree Projektet

 

Bakgrund till projektet

Åldriga, skyddsvärda träd, i slutet av sin naturliga livscykel och fulla av håligheter och partier med död ved, representerar mycket höga värden både ur ett ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv och kräver ofta speciell skötsel. Det ekologiska värdet av dessa träd reflekteras av den stora betydelse de har i flera Natura 2000 habitat och den roll de spelar som hemvist för flera arter skyddade av nätverket Natura 2000. Då åldriga träd per definition endast kan ersättas över långa tidsperioder är det av yttersta vikt att förvalta existerande populationer och förlänga trädens liv tills nya generationer kan fylla det ofta förekommande generationsglappet.

Utvecklingen inom ekonomi, jordbruk och skogsbruk under det senaste seklet har inneburit en dramatisk förändring av vår markanvändning. På landsbygden har miljoner av skyddsvärda, hamlade träd övergivits eller fällts efter århundraden av aktiv skötsel där lövfoder eller ved har bärgats. Merparten av dessa träd hamlas inte längre, har blivit övervuxna med sekundär skog eller har avverkats i syfte att effektivisera jordbruksproduktionen. Dessa processer pågår fortfarande (ofta med ekonomiska bidrag från EU´s jordbruksstöd) i flera länder eller regioner i Europa (från ingående partnerländer i detta projekt finns exempel från Spanien och Rumänien). I mer bebyggda områden skadas eller avverkas skyddsvärda träd ofta med säkerhetsfrågor som förevändning. Dessa processer har lett till en dramatisk förlust av skyddsvärda träd i ekosystem genom hela Europa tillsammans med medföljande förlust av färdigheter och kunskap om deras skötsel.

Förvaltare av skyddsvärda träd ställs inför nya utmaningar. Under senare år har den brittiska organisationen the Ancient Tree Forum lagt stora resurser på att sammanställa befintlig kunskap samt att utveckla och pröva nya skötselmetoder för skyddsvärda träd. Detta projekt – VETree – syftar till att skapa genvägar i läroprocessen i andra länder utan att återupprepa tidigare begångna misstag med påföljande förlust av skyddsvärda träd. Förvaltare, markägare, ekologer, etc. har alla uttryckt ett behov av utbildning när det gäller skötsel av skyddsvärda träd under ATFs besök i Storbritannien eller andra Europeiska länder. Alla projketpartners har dessutom märkt ett liknande behov vid utbildningsinsatser eller andra typer av arbeten med skyddsvärda träd. Dessa behov har lett till spridda initiativ på olika håll i Europa men det är uppenbart att det finns ett stort behov av att sammanställa den senaste kunskapen om nya skötseltekniker, att utveckla gratis utbildningsverktyg som direkt kan användas och att organisera utbildning som kan användas i hela Europa.

Projektets generella målsättning

Projektets generella målsättning är att sprida kunskap om skötsel av skyddsvärda träd så vitt och brett som möjligt. Nya, innovativa skötselmetoder behöver hitta fram till alla aktörer involverade i skötsel av skyddsvärda träd som uttryckt ett behov nya kunskaper och färdigheter: markägare, lantbrukare, skogsbrukare, ekologer, rådgivare, arborister och förvaltare (såväl inom den privata som den offentliga sektorn). En indirekt och sekundär målsättning är att öka medvetenheten om motstående intressen inom olika policy-områden (exempelvis jordbruks policy gentemot vård och förvaltning av skyddsvärda träd), genom att tydliggöra värden kopplade till skyddsvärda träd och de hot de står inför för beslutsfattare (både på det lokala planet och inom EU).

Vår direkta målgrupp för att nå våra målsättningar är människor involverade i utbildning (inom trädvård, naturvård, jordbruk, etc.). Genom att utbilda 15-10 utbildare inom skötsel av skyddsvärda träd i alla fem partnerländerna och genom att tillhandahålla kursmaterial som direkt kan användas (presentationer, videoklipp, fallstudier, handböcker, etc.), kommer dessa utbildare oberoende att kunna organisera en endags-kurs inom skötsel av skyddsvärda träd på en grundläggande nivå. Denna endags-kurs kan sedan antingen inkorporeras i existerande yrkesutbildningar (exempelvis för arborister) eller organiseras som enskilda, fristående kurser (exempelvis för markägare, lantbrukare etc.). Detta arbetssätt ger oss möjlighet att skapa en ”snöbollseffekt” och på så sätt nå en mycket bred publik. Det kommer också att säkerställa en bestående effekt av resultat uppnådda inom projektet. För att säkerställa att kursinnehållet möter målgruppens behov, kommer innehållet att testas genom organisering av pilotkurser i partnerländerna Belgien och Rumänien, som inom projektet bedömts ha ett behov av ”kunskapsimport”.

Konkreta mål inom projektet

Utbildarna kommer att utbildas för att nå en mer avancerad nivå avseende skötsel av skyddsvärda träd under en tredagars-kurs som även kommer att innehålla pedagogiska moment. Då denna kurs läggs på en mer avancerad nivå är förhoppningen att den kommer att möta behov hos vissa aktörer även i de länder inom projektet som bedömts vara ”kunskapsexportörer” (Storbritannien, Sverige, Spanien) och redan nått en grundläggande nivå vad gäller skötsel av skyddsvärda träd. Utbildarna kommer att förses med utbildningsmaterial av mer specialiserad natur (handböcker, fallstudier, etc.) och kursmaterial som direkt kan användas, översatt till deras eget modersmål. De kommer dessutom att få support via en hemsida med verktyg för digitalt lärande, videomaterial och ett mentorsystem där specialister kan nås (både under projektet och efter projekttidens slut). Denna hemsida kommer att så frön till ett Europeiskt nätverk för skyddsvärda träd (åtminstone ett informellt sådant och i de fem partnerländerna) där kunskapsutbyte beträffande skötsel av skyddsvärda träd kan ske.

 

Under projektets gång kommer allt framtaget utbildningsmaterial att testas i ”pilotkurser”. Pilotkurserna på den grundläggande nivån hölls i slutet av 2013 och de på den mer avancerade nivån för utbildare kommer dessa att hållas under vår och sommar 2014.